Debashish Bhattacharya Presents...

Vasundhara Mahotsav

India International Guitar Festival 2015

Date: 7th January to 11th January 2015

Venue: ICCR, Kolkata and Calcutta Rowing Club (CRC).

 

India International Guitar Festival 2015

Performing Artists

 • Debashish Bhattacharya
 • Dr.Kamala Shankar
 • Pandit Vishwa Mohan Bhatt
 • Johannes Moller
 • Jeff Peterson
 • Bickram Ghosh
 • Alan Akaka
 • Tanmay Bose
 • Yogesh Samsi
 • Subhasis Bhattacharjee
 • Pundalik Krishna Bhagawat
 • Prakash Sontakke

Awardees

 • Rajat Nandy
 • Hasanur Rahman (Bachchu)
 • Shibnath Bhattacharya
 • Rajat Nandy
 • Hasanur Rahman (Bachchu)
 • Shibnath Bhattacharya

Other Participating Young Maestros

 • Poly Varghese
 • Nishad Pandey
 • Somranjan Chakraborty
 • Susmita Kabir Asha
 • Poly Varghese
 • Nishad Pandey
 • Somranjan Chakraborty
 • Susmita Kabir Asha
 • Shoichiri Gotoh
 • Shivam Rath
 • Siddhartha Banerjee
 • Pierre Antoine Lasnier
 • Shoichiro Gotoh
 • Shivam Rath
 • Siddhartha Banerjee
 • Pierre Antoine Lasnier
 • Rupak Bhattacharya
 • Dipon Sarkar
 • Debabrata Mallik
 • Amano Manish
 • Rupak Bhattacharya
 • Dipon Sarkar
 • Debabrata Mallik
 • Amano Manish
 • Uttam Bhattacharjee
 • Tomo Nori
 • Uttam Bhattacharjee
 • Tomo Nori

Special Guest Artists

 • Rupankar Bagchi
 • Sutapa Bhattacharya
 • Somali Panda
 • Rupankar Bagchi
 • Sutapa Bhattacharya
 • Somali Panda

Anchors

 • Rini Biswas
 • Biplab Ganguli
 • Rini Biswas
 • Biplab Ganguli